Skip to Main Content
 • Pravosuđe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

  septembar 2019

  septembar 2024

 • Vrijednost projekta

  $8 miliona

 • Partneri projekta

  7 tužilaštava

  12 sudova

  VSTV BiH

  CEST-ovi FBiH i RS

Aktuelnosti

O projektu

U septembru 2019. USAID je pokrenuo petogodišnji program – Projekt pravosuđe protiv korupcije U BiH (JACA) kroz koji se USAID bavi vanjskim i unutrašnjim slabostima pravosudnog sektora u borbi protiv korupcije. Projekt ima dva različita područja djelovanja koja: 1) poboljšavaju rješavanje predmeta koji uključuju korupciju visokog profila te organizovanog i privrednog kriminala (VKNOK) i 2) sprječavaju korupciju unutar samog pravosuđa. Projekt predstavlja petogodišnju inicijativa u oblasti vladavine prava vrijednu 8 miliona dolara, koja se nadovezuje na USAID-ovu aktivnost u oblasti pravosuđa, okončanu 2019. Od septembra 2019. do septembra 2024. Projekt radi na unaprjeđenju napora u sklopu prethodnog projekta baveći se politikama, institucionalnim nedostacima i nedovoljnim kapacitetima te potencijalnim nedostacima u zakonodavstvu, koji još uvijek ometaju sposobnost pravosuđa da se uspješno uhvati u koštac s korupcijom na visokom nivou te predmetima privrednog i organizovanog kriminala. Jedan od ključnih elemenata djelovanja Projekta u sklopu Komponente 1 je izgradnja kadra dobro obučenih pravnih stručnjaka koji mogu isporučiti pravdu korištenjem potrebnog stručnog znanja i vještina za tumačenje i primjenu zakona i sudske prakse na činjenice. Projekt unapređuje vještine sudija i tužilaca za pripremu dobro obrazloženih optužnica i odluka. Projekt je također usmjeren na upravljanje i učinkovito krivično gonjenje prioritetnih predmeta visokog profila. Za Komponentu 2, pristup je jačanje institucionalnog integriteta u cijelom sistemu i ugradnja mehanizama koji učinkovito sprječavaju koruptivno ili neetično ponašanje nosilaca pravosudnih funkcija u sektoru pravde u BiH. To uključuju provedbu institucionalnih planova integriteta, jačanje načela integriteta i povećanje usklađenosti s etičkim propisima. Projekt pridaje veću pažnju reformskim naporima i saradnji s javnošću kako bi se poboljšalo povjerenje i percepcija sposobnosti vlade da se uhvati u koštac s korupcijom na visokom nivou te privrednim i organizovanim kriminalom, posebno kad javnost vidi povećanje broja presuda na visokom nivou. Radi većeg učinka, Projekt radi s odabranim partnerskim institucijama – odnosno kantonalnim/okružnim tužilaštvima i odgovarajućim kantonalnim/okružnim i općinskim/osnovnim sudovima u šest različitih područja: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, Bihać i Banja Luka. Projekt također radi s entitetskim vrhovnim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, posebno u oblastima u kojima je potrebno uskladiti procese i prakse. Uspjeh Projekta uključuje identificiranje 37 tužilaca koji su se obavezali proaktivno i kontinuirano učestvovati u 48-mjesečnom programu obuke o procesuiranju predmeta visokog nivoa, pokrenutom u martu 2020. Na temelju načela dobrovoljnosti, predanosti i samokritičnosti, ovo predstavlja novi pristup obuci tužilaca. U novembru 2022. Projekt je također kompletirao dvogodišnji specijalizovani program obuke za sudije koji rade na predmetima visokog nivoa. 25 polaznika prošlo je 23 dana obuke i sada su specijalizovani za procesuiranje korupcije i organizovanog kriminala, uključujući predmete visokog profila. Na ovom linku možete preuzeti brošuru sa osnovnim podacima o Projektu.

Komponente projekta

Ciljevi projekta ostvaruju se unutar dva ključna područja projektnog djelovanja: 1) Unapređenje u procesuiranju najsloženijih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa 2) Prevencija koruptivnog ponašanja u pravosuđu u BiH. To su ujedno i dvije komponente unutar projekta, a više o njihovim aktivnostima možete saznati ispod.

Publikacije

Neke od publikacije koje su objavljene na stranici preuzete su, uz odobrenje USAID-a, sa web stranice ranije završenog Projekta pravosuđa, a u cilju njihove dalje dostupnosti široj profesionalnoj zajednici. Sve nove publikacije, koje nastanu tokom trajanja ovog projekta, biće označene logotipom USAID JACA projekta.

Jedan od vodećih dokumenata za sve projektne aktivnosti je Procjena toka postupaka i procesa rada u predmetima visokog nivoa korupcije organizovanog i privrednog kriminala

Cilj Procjene je utvrđivanje ključnih sistemskih, organizacionih i procesnih prepreka koje otežavaju efikasan rad pravosudnih institucija na predmetima ove vrste. Imajući u vidu da je sve aktivnosti vezane za Projektni mandat bilo neophodno staviti u postojeći kontekst u kojem funkcioniše pravosuđe BiH, Procjenom su nužno trebali biti identifikovani i ključni sistemski problemi i pitanja koja predstavljaju prepreku ostvarenju značajnijeg napretka. Tako je definisano šest ključnih prepreka za efikasno procesuiranje predmeta VN KOK. Prva se odnosi na nedostatak sistemskog opredjeljenja za prioritizaciju ovih predmeta. Ozbiljni izazovi u istrazi predstavljaju drugu prepreku, a nedovoljan kvalitet i kontrola optužnih akata u postupku potvrđivanja optužnice razmatrani su kao treća ključna prepreka. Četvrta i peta prepreka odnose se na niz uočenih nedostataka u rukovođenju glavnim pretresom, manjkavostima u kvalitetu izrade presuda te kaznenoj politici. Zaključna, šesta prepreka, obuhvata nedostatke u institucionalnoj organizaciji i raspodjeli resursa za rad na predmetima visokog nivoa. Rješavanje ovih problema neophodan je preduslov kako bi pravosuđe u BiH postiglo bolje rezultate na polju pravovremenog ostvarenja pravde u predmetima VN KOK. U Aneksu su izdvojene one preporuke iz Procjene koje će se provoditi uz podršku Projekta.

pages from the Rapid analysis pages from the Rapid analysis pages from the Rapid analysis pages from the Rapid analysis pages from the Rapid analysis pages from the Rapid analysis pages from the Rapid analysis

Osvrt recenzenata

obren buzanin
Obren Bužanin, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

Mišljenja sam da će ovaj dokument kroz realizaciju preporuka sadržanih u njemu značajno doprinijeti efikasnijem procesuiranju predmeta VNKOK i unapređenju kvaliteta rada tužilaca i sudija na tim predmetima. Ovo smatram prvenstveno zbog činjenice da su Procjenom toka postupaka i procesa rada na predmetima VNKOK identifikovane ključne prepreke usljed kojih efikasnost rada na ovim predmetima nije na zadovoljavajućem nivou, te zbog karaktera predloženih mjera koje su u funkciji prevazilaženja tih prepreka. Pri tome imam u vidu da je fokus na onim mjerama koje nisu uslovljene intervencijama u procesnim zakonima i odnose se na prepreke koje su rezultat identifikovanih slabosti unutar pravosudnih institucija (koje se odnose na organizaciju rada, ali i na način rada na konkretnim predmetima, neodgovarajući stepen stručnosti i obučenosti za rad na ovoj vrsti predmeta), kao i na one prepreke koje se manifestuju u odsustvu odgovarajuće podrške VSTV-a BiH, kao regulatora pravosudnog sistema, u vidu adekvatnog vrednovanja rada na ovim predmetima kroz izmjenu Pravilnika o orijentacionim mjerilima, te propisivanjem prioritetnog rada na ovim predmetima kroz izmjenu Uputstava za donošenje plana rješavanja predmeta. Sistemsko opredjeljenje za prioritizaciju rada na ovim predmetima (čije odsustvo je ovom procjenom s razlogom identifikovano kao prva ključna prepreka za efikasno procesuiranje predmeta VNKOK) primarno mora biti konkretizovano kroz veće vrednovanje rada na ovim predmetima kako bi se tužiocima i sudijama koji na njima rade omogućilo dovoljno vremena da im se se prioritetno posvete a da pri tome ne budu pod pritiskom zahtjeva za ispunjenje visoke orijentacione norme, a naročito (kada su sudije u pitanju) zahtjeva za ispunjenje plana rješavanja predmeta. To posebno kada se ima u vidu da se planovi rada sačinjavaju po kriteriju starosti inicijalnog akta, a kada su drugostepeni sudovi u pitanju i po starosti faze predmeta, pa tako predmeti VNKOK imaju prioritet u radu samo ako se po tom kriteriju nađu na listi predmeta u planu, ili ako je riječ o pritvorskom predmetu VNKOK (kada su drugostepeni sudovi u pitanju). Realizacija preporuke koja se odnosi na smanjenje norme i prioritizaciju rada na predmetima VNKOK kroz donošenje posebnih planova za rješavanje ovih predmeta ili prioritetno uvrštavanje ovih predmeta u postojeće opšte planove, predstavlja najznačajniji korak u cilju njihovog efikasnijeg procesuiranja, a na taj način će se istovremeno osigurati neophodna pretpostavka za unapređenje organizacije rada na ovim predmetima u sudovima i tužilaštvima, kao i osigurati potrebno vrijeme koje će sudije i tužioci posvetiti za svoje stručno usavršavanje kroz odgovarajuće specifične programe obuke, koji su takođe dio preporuka sadržanih u ovom dokumentu.

Bozidarka Dodik
Božidarka Dodik, sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Evidentno je da se već niz godina pravosuđe Bosne i Hercegovine suočava sa krupnim izazovima u procesuiranju predmeta visokog nivoa korupcije i organiziranog kriminala, a do sada provedene analize ukazuju na nisku efikasnost u rješavanju takvih predmeta. Ključni uzroci za to nesumnjivo izviru iz nedostatka istinske opredijeljenosti čitavog društva za borbu protiv tih oblika kriminalne aktivnosti, iako osnovni mehanizmi za takvo djelovanje postoje. Međutim, neovisno o tome, pravosuđu BiH stoje na raspolaganju brojni alati za efikasnije procesuiranje ovih predmeta koji se ne koriste, ili se ne koriste u dovoljnoj mjeri u pravcu postizanja tog cilja. Pri tome je značajno ukazati da, iako preporuke koje sadrži ovaj dokument nisu usmjerene prema zakonodavcu u smislu neophodnih izmjena i dopuna relevantnih zakona, njima se nastojalo ukazati da je u okviru postojećih zakonskih rješenja potrebno posvetiti posebnu pažnju prioritizaciji rada na ovim predmetima i njegovom adekvatnom vrednovanju, što je ključni preduvjet za efikasnije procesuiranje te vrste predmeta. To je moguće postići izmjenama i dopunama, odnosno, donošenjem odgovarajućih podzakonskih akata od strane VSTV-a, kao regulatornog tijela pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine u onim segmentima na koje konkretno ukazuje ovaj dokument. Uporedo s tim procesom, moguće je poduzeti i niz koraka u pravcu bolje organizacije rada na predmetima VNKOK, kao i kontinuirane i sveobuhvatne edukacije stručnog kadra (sudija, tužitelja i policijskih službenika) koji postupa u ovim predmetima. Stoga smatram da će ovaj dokument, u kojem su identificirane osnovne prepreke sa kojima se suočavaju pravosudni akteri, ali i ponuđena odgovarajuća rješenja za njihovo prevazilaženje, moći da doprinese efikasnijem i kvalitetnijem rješavanju predmeta VNKOK.

Naš tim

Tim USAID projekta Pravosuđe protiv korupcije u BiH sastoji se od stručnjaka sa širokim spektrom znanja i iskustva u oblasti reforme pravosuđa, jačanja kapaciteta institucija, unapređenja funkcionisanja sudova i tužilaštava, transparentnosti i odgovornosti. Sve znanje i iskustvo sticano tokom godina rada u pravosudnom sektoru usmjereno je na pružanje podrške pravosuđu i drugim institucijama, sa ciljem jačanja zamaha u borbi protiv korupcije, posebno korupcije visokog nivoa, kao i jačanja integriteta i borbu protiv ove pojave unutar samog pravosuđa.

Biljana Potparić Lipa Direktorica projekta
Sanela Paripović Rukovoditeljica Komponente 1
Muhamed Sušić Rukovodilac Komponente 2
Maja Kapetanović Voditeljica za integraciju projekta i viša savjetnica za pravosuđe
Gorana Žagovec Kustura Viša stručna savjetnica za sudove i tužilaštva
Alen Halilović Menadžer finansija i administracije
Admir Čengić Specijalist za monitoring, evaluaciju i učenje
Elvira Kavazović Saradnica za projektnu podršku
Azra Brkić Savjetnica za komunikacije i saradnju
Boris Sarić Administrativni asistent
Close